תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מועדון אסקייפטים – מועדון חדרי הבריחה של ישראל.

 

  1. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות על ידי המועדון, לבצע הזמנות במערכת ההזמנות הממוחשבת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים באתר, לרכוש שוברי מתנה וכן לעשות שימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועדון.
  2. המועדון שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש וההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.
  3. ההרשמה למועדון הינה חינמית, ולא כפופה בתשלום. מתן ההטבות הן בהתאם למסלול ההטבות המפורסם באתר.
  4. מסלול ההטבות ואופן מימושם יכול להשתנות מעת לעת בהתאם לתקנון המועדון.
  5. תוקף ההטבות הן חודשיים מיום הזכאות. לקוח שלא מימש את ההטבה בתוך החודשיים לא יהיה זכאי לחידושה.
  6. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה למועדון ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.
  7. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי המועדון להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המועדון ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
  8. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
  9. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. המועדון אינו מבצע סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינו יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, למועדון אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.
  10. המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
  11. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם המועדון יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.
  12. האפשרות להזמין משחק בחדר בריחה הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים.
  13. על מנת לבצע הזמנה למשחק בחדר בריחה, על המשתמש לבחור את חדר הבריחה הרצוי וכן את המועד הפנוי הרצוי.
  14. לאחר בחירת המשחק והמועד, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר שחקנים (להלן: ". משתמש אשר לא ימסור פרטם אלה, כולם או חלקה, לא יוכל להזמין משחק. המועדון והחדר שבו הזמין את המשחק, על פי שיקול דעתם הבלעדי, שומר על זכותו להוסיף פרטים נוספים אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. המועדון והחדר שבו הזמין את המשחק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים בעת הרישום.
  15. על הלקוח להיות זמין טלפונית במספר הטלפון שסיפק למועדון 48 שעות לפני תחילת המשחק וזאת לצורך קבלת אישורו להגעתו למשחק במועד שנקבע לכך. המועדון והחדר שבו הזמין את המשחק יהיו רשאים לבטל את ההזמנה של משתמש שהפר תנאי סעיף זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה באשר לביטול ההזמנה כאמור.
  16. מתן פרטים כאמור בסעיפים 10, 11, 12 לעיל על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי תשלום ויכולת לשלם עבור המשחק.
  17. הזמנת המשחק כפופה לאישור ההזמנה על ידי המועדון באמצעות דואר אלקטרוני מאת המועדון אשר ישלח למשתמש. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה חדר המשחק והודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
  18. החברה המפעילה את החדר היא האחראית הבלעדית להזמנה
  19. הסכומים המפורטים במחירון המוצג באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.
  20. למועדון ולחדרים השונים במועדון יש הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה עובר לשינוי המחיר כאמור.
  21. יובהר, כי המועדון יהא רשאי, אך לא חייב, לבטל הזמנה של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, לרבות ביטול הזמנתו, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
   1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.
   2. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
   3. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או במערכת ההזמנות הממוחשבת כדי לעשות מעשה בלתי חוקי, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
   4. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או במשתמשיו.
  22. כל האמור בפרק זה תקף ויחול גם לגבי הזמנה באמצעות שובר מתנה.
  23. בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@escapeteam.co.il
  24. פרטי החדרים טלפונים ומיילים מופיעים בעמוד הראשי של כל חדר באתר זה.
  25. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.
  26. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  27. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 

כל הזכויות שמורות לאסקייפטים 2018
נגישות